Respon a les sigles Llei Llei orgànica de Protecció de Dades, que va ser derogada per la vigent Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Si parlem de protecció de dades a Espanya, la norma de referència és la LOPDGDD.
 
Segons l'article 18 de la Constitució Espanyola “La Llei limitarà l'ús de la informàtica per a garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets”, obligant a tots els organismes, empreses i persones a complir una sèrie de requisits i a prendre les mesures pertinents en funció del tipus de dades que posseeixin. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, es va crear a partir del llançament d'aquesta llei.
 
L'objectiu de la LOPDGDD és adaptar la legislació espanyola a la normativa europea per a fer que les empreses i organitzacions tinguin un compromís major amb el tractament de dades i arxius personals i regular la protecció de dades.
 
En resum, representa el dret fonamental de totes les persones per a evitar que mitjançant el tractament de les nostres dades puguin violar la nostra intimitat i drets fonamentals.